گپی با گلاره عباسی و پوریا پورسرخ، هم بازی های خوشحال

گپی با گلاره عباسی و پوریا پورسرخ، هم بازی های خوشحال
با پوریا پورسرخ و گلاره عباسی درباره زندگی و علایق شان حرف زدیم. از جمله با پوریا درباره ازدواجی که نکرده است و با گلاره خانم درباره ازدواج موفق اش با همسر محترم و مهربانی که با نهایت تاسف تن به مصاحبه و عکاسی هم نمی دهد.

گپی با گلاره عباسی و پوریا پورسرخ، هم بازی های خوشحال

با پوریا پورسرخ و گلاره عباسی درباره زندگی و علایق شان حرف زدیم. از جمله با پوریا درباره ازدواجی که نکرده است و با گلاره خانم درباره ازدواج موفق اش با همسر محترم و مهربانی که با نهایت تاسف تن به مصاحبه و عکاسی هم نمی دهد.
گپی با گلاره عباسی و پوریا پورسرخ، هم بازی های خوشحال

گیم پلی استیشن