چهره های سیاسی که اردوغان کنار گذاشت

چهره های سیاسی که اردوغان کنار گذاشت
بعد از عبور از حزب عدالت و توسعه از گردنه دشوار انتخابات پارلمانی در نوامبر 2015 (آذر 94)، اردوغان بر تکاپوهایش برای تثبیت موقعیت سیاسی خوش با تصویب قانون اساسی جدید و افزایش اختیاراتش به منزله رییس جمهور ترکیه افزود.

چهره های سیاسی که اردوغان کنار گذاشت

بعد از عبور از حزب عدالت و توسعه از گردنه دشوار انتخابات پارلمانی در نوامبر 2015 (آذر 94)، اردوغان بر تکاپوهایش برای تثبیت موقعیت سیاسی خوش با تصویب قانون اساسی جدید و افزایش اختیاراتش به منزله رییس جمهور ترکیه افزود.
چهره های سیاسی که اردوغان کنار گذاشت

مرجع توریسم