ستاره هایی که سرمایه گذاران موفقی اند!

ستاره هایی که سرمایه گذاران موفقی اند!
افرادی که دارایی خالص بسیار بالایی دارند و سرمایه گذاران بزرگ میلیون ها دلار روی ایده های جدید می گذارند به این امید که روزی این ایده ها تبدیل به کسب و کارهای میلیارد دلاری شوند. بسیاری از این افراد هم از چهره ها و ستاره ها هستند.

ستاره هایی که سرمایه گذاران موفقی اند!

افرادی که دارایی خالص بسیار بالایی دارند و سرمایه گذاران بزرگ میلیون ها دلار روی ایده های جدید می گذارند به این امید که روزی این ایده ها تبدیل به کسب و کارهای میلیارد دلاری شوند. بسیاری از این افراد هم از چهره ها و ستاره ها هستند.
ستاره هایی که سرمایه گذاران موفقی اند!

تلگرام نارنجی