یک هفته 7 چهره؛ تمام شدن احمدی نژاد، رَد دادن فراستی!

یک هفته 7 چهره؛ تمام شدن احمدی نژاد، رَد دادن فراستی!
با بیانات اخیر مقام معظم رهبری کار احمدی نژاد حداقل در سطح اول سیاست تلویحا پایان یافته است.

یک هفته 7 چهره؛ تمام شدن احمدی نژاد، رَد دادن فراستی!

با بیانات اخیر مقام معظم رهبری کار احمدی نژاد حداقل در سطح اول سیاست تلویحا پایان یافته است.
یک هفته 7 چهره؛ تمام شدن احمدی نژاد، رَد دادن فراستی!

خبرگزاری دانشگاه های کشور