فریدون فروغی، صدای اندوه موسیقی ایران

فریدون فروغی، صدای اندوه موسیقی ایران
نسل های مختلفی با شنیدن صدا و موسیقی فریدون فروغی، ترجمان موسیقایی لحظات شخصی و تجربه های زیستی خود را باز می یابند.

فریدون فروغی، صدای اندوه موسیقی ایران

نسل های مختلفی با شنیدن صدا و موسیقی فریدون فروغی، ترجمان موسیقایی لحظات شخصی و تجربه های زیستی خود را باز می یابند.
فریدون فروغی، صدای اندوه موسیقی ایران

ganool review