علیرضا عصار: هشت سال به کُما رفتیم…!

علیرضا عصار: هشت سال به کُما رفتیم…!
علیرضا عصار در متن ستارگی، عنوانش را برداشت و به خانه رفت! چه کسی باور می کند که ستاره بزرگ دهه هفتاد و سه سال اول دهه هشتاد، یک مرتبه ترجیح بدهد خانه نشین شود. مگر می شود؟

علیرضا عصار: هشت سال به کُما رفتیم…!

علیرضا عصار در متن ستارگی، عنوانش را برداشت و به خانه رفت! چه کسی باور می کند که ستاره بزرگ دهه هفتاد و سه سال اول دهه هشتاد، یک مرتبه ترجیح بدهد خانه نشین شود. مگر می شود؟
علیرضا عصار: هشت سال به کُما رفتیم…!

موزیک سرا