مهراج محمدی: عشق در خانه ما زوری است!

مهراج محمدی: عشق در خانه ما زوری است!
مهراج محمدی یکی از آن آدم‌های همه‌فن‌حریف هنری است که هم خوب می‌خواند، هم خوب بازی می‌کند، هم خوب اجرا می‌کند، هم خوب نقاشی می‌کشد و هم خوب برای خانواده خود عاشقی می‌کند.

مهراج محمدی: عشق در خانه ما زوری است!

مهراج محمدی یکی از آن آدم‌های همه‌فن‌حریف هنری است که هم خوب می‌خواند، هم خوب بازی می‌کند، هم خوب اجرا می‌کند، هم خوب نقاشی می‌کشد و هم خوب برای خانواده خود عاشقی می‌کند.
مهراج محمدی: عشق در خانه ما زوری است!

بک لینک رنک 5

روزنامه قانون