بازیگری که دوست دارد به گیاه تبدیل شود!

بازیگری که دوست دارد به گیاه تبدیل شود!
همیشه به شخصیت آرام او فکر می کردم تا اینکه از امیرعلی نبویان شنیدم زندگی اش را جمع کرده و رفته رشت؛ اتفاقی که من هم خیلی دوست دارمش. فکر کردم حالا بعد از این همه مدت به بهانه رفیق بازی با او بنشینم و از جسارت فرارش از تهران نیز بپرسم.

بازیگری که دوست دارد به گیاه تبدیل شود!

همیشه به شخصیت آرام او فکر می کردم تا اینکه از امیرعلی نبویان شنیدم زندگی اش را جمع کرده و رفته رشت؛ اتفاقی که من هم خیلی دوست دارمش. فکر کردم حالا بعد از این همه مدت به بهانه رفیق بازی با او بنشینم و از جسارت فرارش از تهران نیز بپرسم.
بازیگری که دوست دارد به گیاه تبدیل شود!

مد روز