امیرحسین صدیق، بیشتر مجسمه ساز است تا بازیگر!

امیرحسین صدیق، بیشتر مجسمه ساز است تا بازیگر!
داستان کارگاه کوچک مجسمه سازی بابای زیزی گولو که این روزها سخت در آن مشغول کار است.

امیرحسین صدیق، بیشتر مجسمه ساز است تا بازیگر!

داستان کارگاه کوچک مجسمه سازی بابای زیزی گولو که این روزها سخت در آن مشغول کار است.
امیرحسین صدیق، بیشتر مجسمه ساز است تا بازیگر!

بک لینک رنک 7

فیلم سریال آهنگ