در مصرف این خوراکی های به ظاهر بی خطر زیاده روی نکنید

در مصرف این خوراکی های به ظاهر بی خطر زیاده روی نکنید

همه می دانیم که خوردن مواد و خوراکی های شیرین، مضر است اما شاید هنوز به این نکته واقف نباشیم که مصرف بیش از حد بسیاری دیگر از مواد غذایی که به ظاهر مفیدند، هم خطرناک است. قرار نیست که این غذاها از رژیم غذایی به طور کامل حذف شوند و فقط کافی است در مورد آن ها جلوی پرخوری خود را بگیرید.

در مصرف این خوراکی ها احتیاط کنید:
پرتقال و گوجه فرنگی

این دو میوه اسید زیادی دارند و افزایش مصرف آن ها می تواند منجر به بروز ریفلاکس شود.

در مصرف این خوراکی های به ظاهر بی خطر زیاده روی نکنید

همه می دانیم که خوردن مواد و خوراکی های شیرین، مضر است اما شاید هنوز به این نکته واقف نباشیم که مصرف بیش از حد بسیاری دیگر از مواد غذایی که به ظاهر مفیدند، هم خطرناک است. قرار نیست که این غذاها از رژیم غذایی به طور کامل حذف شوند و فقط کافی است در مورد آن ها جلوی پرخوری خود را بگیرید.

در مصرف این خوراکی ها احتیاط کنید:
پرتقال و گوجه فرنگی

این دو میوه اسید زیادی دارند و افزایش مصرف آن ها می تواند منجر به بروز ریفلاکس شود.

در مصرف این خوراکی های به ظاهر بی خطر زیاده روی نکنید