عظیم قیچی ساز، پرافتخارترین کوهنورد ایرانی

عظیم قیچی ساز، پرافتخارترین کوهنورد ایرانی
عظیم قیچی ساز چهار سالی است سی سالگی را پشت سر گذاشته است اما هنوز پر انرژی و با روحیه، ورزش حرفه ای را ادامه می دهد.

عظیم قیچی ساز، پرافتخارترین کوهنورد ایرانی

عظیم قیچی ساز چهار سالی است سی سالگی را پشت سر گذاشته است اما هنوز پر انرژی و با روحیه، ورزش حرفه ای را ادامه می دهد.
عظیم قیچی ساز، پرافتخارترین کوهنورد ایرانی

بک لینک رنک 4