شب ها کابوس می بینید؟ تقصیر موبایل شماست

شب ها کابوس می بینید؟ تقصیر موبایل شماست

استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی دارای صفحه نمایش می تواند باعث بی خوابی و بدخوابی در افراد شود. این می تواند حتی سبب شود افراد نتوانند خواب عمیق در طول شب داشته باشند.

تاثیر نامطلوب بر مرحله خواب عمیق

خواب در انسان دارای مراحل مختلف است، یکی از حالت ها موسوم به Rem یا حالت رویابینی است و مردمک چشم حتی در زیر پلک بسته حرکت می کند و خواب سبک است.

شب ها کابوس می بینید؟ تقصیر موبایل شماست

استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی دارای صفحه نمایش می تواند باعث بی خوابی و بدخوابی در افراد شود. این می تواند حتی سبب شود افراد نتوانند خواب عمیق در طول شب داشته باشند.

تاثیر نامطلوب بر مرحله خواب عمیق

خواب در انسان دارای مراحل مختلف است، یکی از حالت ها موسوم به Rem یا حالت رویابینی است و مردمک چشم حتی در زیر پلک بسته حرکت می کند و خواب سبک است.

شب ها کابوس می بینید؟ تقصیر موبایل شماست