همه چیز درباره مرگ خودخواسته «هادی پاکزاد»

همه چیز درباره مرگ خودخواسته «هادی پاکزاد»
«اتاق من پر از، سکوت بره هاست، سینه ام یه جنگل نعره غمگین اره هاست، این حال برای من یعنی اعتراض»؛ اینها آخرین اشعار در اولین آلبوم مجاز خواننده ای است که تن به مرگ خودخواسته داد.

همه چیز درباره مرگ خودخواسته «هادی پاکزاد»

«اتاق من پر از، سکوت بره هاست، سینه ام یه جنگل نعره غمگین اره هاست، این حال برای من یعنی اعتراض»؛ اینها آخرین اشعار در اولین آلبوم مجاز خواننده ای است که تن به مرگ خودخواسته داد.
همه چیز درباره مرگ خودخواسته «هادی پاکزاد»

موسیقی