ترکیب تناقض‌ها: زندگی‌نامهٔ میشل فوکو

ترکیب تناقض‌ها: زندگی‌نامهٔ میشل فوکو
دمدمی بودن شاید بارز‌ترین ویژگی میشل فوکو بود. مدتی یک کمونیست استالین‌مآب بود و کمی بعد حزب کمونیست را به دلیل بی‌اعتناعی به روشنفکران فرانسوی سرزنش کرد.

ترکیب تناقض‌ها: زندگی‌نامهٔ میشل فوکو

دمدمی بودن شاید بارز‌ترین ویژگی میشل فوکو بود. مدتی یک کمونیست استالین‌مآب بود و کمی بعد حزب کمونیست را به دلیل بی‌اعتناعی به روشنفکران فرانسوی سرزنش کرد.
ترکیب تناقض‌ها: زندگی‌نامهٔ میشل فوکو

اتومبیل