بزرگترین لذت زندگی منصور ضابطیان چیست؟

بزرگترین لذت زندگی منصور ضابطیان چیست؟
با منصور ضابطیان که با وجود توقف «رادیو هفت» «صدبرگ» را به کمک دوستانش راه انداخت و هنوز عاشق سفر و نوشتن و شکلات است.

بزرگترین لذت زندگی منصور ضابطیان چیست؟

با منصور ضابطیان که با وجود توقف «رادیو هفت» «صدبرگ» را به کمک دوستانش راه انداخت و هنوز عاشق سفر و نوشتن و شکلات است.
بزرگترین لذت زندگی منصور ضابطیان چیست؟

تکنولوژی جدید