دروازه بان های پرحاشیه؛ از رحمتی تا سوشا

دروازه بان های پرحاشیه؛ از رحمتی تا سوشا
فصل عجیبی برای دروازه بان بود، اگر نگوییم که همه باید بگوییم اکثر آنها سالی عجیب و پرحاشیه را پشت سر گذاشتند اگر مبنا را یک فصل فوتبالی درنظر بگیریم، همه دروازه بان های فوتبال ایران، یک حاشیه حداقل برای گفتن داشتند

دروازه بان های پرحاشیه؛ از رحمتی تا سوشا

فصل عجیبی برای دروازه بان بود، اگر نگوییم که همه باید بگوییم اکثر آنها سالی عجیب و پرحاشیه را پشت سر گذاشتند اگر مبنا را یک فصل فوتبالی درنظر بگیریم، همه دروازه بان های فوتبال ایران، یک حاشیه حداقل برای گفتن داشتند
دروازه بان های پرحاشیه؛ از رحمتی تا سوشا

مرکز فیلم