گفت وگوی مادر و دختری با ژاله صامتی

گفت وگوی مادر و دختری با ژاله صامتی
دنیای مادران و دختران دنیایی زنانه، لطیف و زیباست. بخصوص اگر مادرها به نحوی با فرزندشان رفتار كنند كه حس دوستانه‌ای هم در این میان شكل بگیرد. همه دخترها به مادران‌شان وابسته هستند و همه مادران از اینكه در كنار دختران خود وقت بگذرانند لذت می‌برند.

گفت وگوی مادر و دختری با ژاله صامتی

دنیای مادران و دختران دنیایی زنانه، لطیف و زیباست. بخصوص اگر مادرها به نحوی با فرزندشان رفتار كنند كه حس دوستانه‌ای هم در این میان شكل بگیرد. همه دخترها به مادران‌شان وابسته هستند و همه مادران از اینكه در كنار دختران خود وقت بگذرانند لذت می‌برند.
گفت وگوی مادر و دختری با ژاله صامتی

عکس