همه مردان فرهنگی نظام

همه مردان فرهنگی نظام
ماهیت انقلاب به گفته معمار آن حضرت امام خمینی (ره) فرهنگی بود و خیلی زودتر از سایر حوزه ها، پای تغییرات انقلابی به حوزه فرهنگ و هنر هم کشیده شد.

همه مردان فرهنگی نظام

ماهیت انقلاب به گفته معمار آن حضرت امام خمینی (ره) فرهنگی بود و خیلی زودتر از سایر حوزه ها، پای تغییرات انقلابی به حوزه فرهنگ و هنر هم کشیده شد.
همه مردان فرهنگی نظام

استخدام