یک هفته هفت چهره؛ از دهه هشتادی ها تا طرفداران تراکتور

یک هفته هفت چهره؛ از دهه هشتادی ها تا طرفداران تراکتور
تجمع عده ی زیادی از متولدین دهه های هفتاد و هشتاد در مجتمع کوروش واقع در غرب تهران که همراه با رفتارهایی خارج از عرف بود بهانه ی این شد که به مفهوم نسل بپردازیم.

یک هفته هفت چهره؛ از دهه هشتادی ها تا طرفداران تراکتور

تجمع عده ی زیادی از متولدین دهه های هفتاد و هشتاد در مجتمع کوروش واقع در غرب تهران که همراه با رفتارهایی خارج از عرف بود بهانه ی این شد که به مفهوم نسل بپردازیم.
یک هفته هفت چهره؛ از دهه هشتادی ها تا طرفداران تراکتور