یک هفته 7 چهره؛ از لباس کاروان ایران تا چالش بلاک کردن

یک هفته 7 چهره؛ از لباس کاروان ایران تا چالش بلاک کردن
لباس طراحی شده برای کاروان ایران بازتاب خوبی نداشت و عاقبت به عقب نشینی کمیته ملی المپیک انجامید.

یک هفته 7 چهره؛ از لباس کاروان ایران تا چالش بلاک کردن

لباس طراحی شده برای کاروان ایران بازتاب خوبی نداشت و عاقبت به عقب نشینی کمیته ملی المپیک انجامید.
یک هفته 7 چهره؛ از لباس کاروان ایران تا چالش بلاک کردن

صبحانه