محیط بانی که 67 ساچمه به طرفش شلیک شد

محیط بانی که 67 ساچمه به طرفش شلیک شد
با شکارچی پنج قدم فاصله داشتم؛ گفت نیا، می زنم! جلوتر رفتم. دوباره گفت بیای می زنم! باید انتخاب می کردم؛ یا طبیعت و وظیفه ام را یا زندگی خودم را. دومی را انتخاب نکردم.

محیط بانی که 67 ساچمه به طرفش شلیک شد

با شکارچی پنج قدم فاصله داشتم؛ گفت نیا، می زنم! جلوتر رفتم. دوباره گفت بیای می زنم! باید انتخاب می کردم؛ یا طبیعت و وظیفه ام را یا زندگی خودم را. دومی را انتخاب نکردم.
محیط بانی که 67 ساچمه به طرفش شلیک شد

خرید بک لینک قوی

شهر خبر