امیر قلعه نویی: سر راه تمرین مسافرکشی می کردم (1)

امیر قلعه نویی: سر راه تمرین مسافرکشی می کردم (1)
این روزها منتقد کم ندارد. چه در جامعه رسانه ای و چه در میان فوتبالی ها. اما او یک تنه ایستاده و حرفش را می زند. حرفی که مدعی است حرف حساب است و حق.

امیر قلعه نویی: سر راه تمرین مسافرکشی می کردم (1)

این روزها منتقد کم ندارد. چه در جامعه رسانه ای و چه در میان فوتبالی ها. اما او یک تنه ایستاده و حرفش را می زند. حرفی که مدعی است حرف حساب است و حق.
امیر قلعه نویی: سر راه تمرین مسافرکشی می کردم (1)

فروش بک لینک