رضا مددی؛ قهرمان ایرانی در «قفس»

رضا مددی؛ قهرمان ایرانی در «قفس»
وارد قفس که می شود، نفس در سینه ها حبس می شود. هنوز چند ثانیه از نواخته شدن زنگ شروع راند نگذشته که گردن حریف را می گیرد و او را به زمین می کوبد.

رضا مددی؛ قهرمان ایرانی در «قفس»

وارد قفس که می شود، نفس در سینه ها حبس می شود. هنوز چند ثانیه از نواخته شدن زنگ شروع راند نگذشته که گردن حریف را می گیرد و او را به زمین می کوبد.
رضا مددی؛ قهرمان ایرانی در «قفس»

فروش بک لینک

سپهر نیوز