حرف حساب «زیگموند فروید» چیست؟

حرف حساب «زیگموند فروید» چیست؟
سر انجام آخرین سیلی را فروید به گوش انسان زد: عقل پادشاه پادشاه انسان نیست؛ رفتار و گفتار بشر سرچشمه ی مهم تری دارد و آن «ناخودآگاه» است.

حرف حساب «زیگموند فروید» چیست؟

سر انجام آخرین سیلی را فروید به گوش انسان زد: عقل پادشاه پادشاه انسان نیست؛ رفتار و گفتار بشر سرچشمه ی مهم تری دارد و آن «ناخودآگاه» است.
حرف حساب «زیگموند فروید» چیست؟

فروش بک لینک

عکس