گپی با «ر- اعتمادی»؛ سلطان نشریات جوان پسند

گپی با «ر- اعتمادی»؛ سلطان نشریات جوان پسند

خوشمان بیاید یا نه، او جزو تاریخ مطبوعات و فرهنگ این مملکت است، با کلی کتاب که چند نسل با آنها کتابخوان شده اند. گیرم کتاب های علیه السلامی نیستند. گیرم نشریاتی که منتشر کرده را نتوان «فاخر» نامید اما سخت است کسی انکار کند که کارهای او بیهوده بوده است.

بازی آزاد

سیستم اطلاع رسانی