به یاد «جو فریزر»، بوکسور جنجالی

به یاد «جو فریزر»، بوکسور جنجالی
جو فریزر یکی از بوکسورهای جنجالی دهه های 1960 و 1970 آمریکا بود که به دلیل مبارزه با محمد علی کلی، بوکسور افسانه‌ای جهان مشهور شد.

به یاد «جو فریزر»، بوکسور جنجالی

جو فریزر یکی از بوکسورهای جنجالی دهه های 1960 و 1970 آمریکا بود که به دلیل مبارزه با محمد علی کلی، بوکسور افسانه‌ای جهان مشهور شد.
به یاد «جو فریزر»، بوکسور جنجالی

واتساپ جی بی