«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «کریس پاین» تا «آرون پُل»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «کریس پاین» تا «آرون پُل»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازکریس پاین 36 ساله بگیرید تا جک بلک که 47 ساله شد در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم:

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «کریس پاین» تا «آرون پُل»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازکریس پاین 36 ساله بگیرید تا جک بلک که 47 ساله شد در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم:
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «کریس پاین» تا «آرون پُل»

مهارت برتر