رازهای آنچه «هویدا» نشد و نیست

رازهای آنچه «هویدا» نشد و نیست
امیر عباس هویدا برخلاف نام خانوادگی اش زندگی رازگونه ای داشت و روایت های اغراق گونه بسیاری درباره زندگی شخصی و سیاسی اش بر سر زبان ها بوده و هست.

رازهای آنچه «هویدا» نشد و نیست

امیر عباس هویدا برخلاف نام خانوادگی اش زندگی رازگونه ای داشت و روایت های اغراق گونه بسیاری درباره زندگی شخصی و سیاسی اش بر سر زبان ها بوده و هست.
رازهای آنچه «هویدا» نشد و نیست

بک لینک رنک 4

موسیقی