عفت مرعشی: تا آخرین نفس از هاشمی و اهدافش دفاع می کنم

عفت مرعشی: تا آخرین نفس از هاشمی و اهدافش دفاع می کنم
عفت مرعشی یک تاریخ شفاهی یا ارزش است؛ او زنی است که در تمام مراحل مبارزه قبل از انقلاب و پس از آن در فراز و فرودهای سیاست ایران در کنار آیت ا… هاشمی بوده و هست.

عفت مرعشی: تا آخرین نفس از هاشمی و اهدافش دفاع می کنم

عفت مرعشی یک تاریخ شفاهی یا ارزش است؛ او زنی است که در تمام مراحل مبارزه قبل از انقلاب و پس از آن در فراز و فرودهای سیاست ایران در کنار آیت ا… هاشمی بوده و هست.
عفت مرعشی: تا آخرین نفس از هاشمی و اهدافش دفاع می کنم

دانلود فیلم جدید

فانتزی