رابطه سایز پا و کفش شما با طول عمرتان!

رابطه سایز پا و کفش شما با طول عمرتان!

دانشمندان دریافتند که طول عمر با سایز پا رابطه مستقیم دارد و این نسبت در زنان و مردان متفاوت است. طی مطالعه‌ای که در دو سال انجام شد، دانشمندان داده‌های 3400 مرد و زن مرده را جمع‌آوری و بررسی کردند و رابطه‌ای نزدیکی را بین طول عمر بیماران مرده و اندازه پا افراد پیدا کردند. […]

دانلود سریال و آهنگ

موبایل دوستان