تیمور غیاثی؛ پرنده افسانه ای ورزش ایران

تیمور غیاثی؛ پرنده افسانه ای ورزش ایران

دست های بزرگ و نرمی دارد. وقتی دست می دهد، انگشت هایم گم می شود لای گوشت دست هایش. با چشم های مهربان و قامت برافراشته.

مرکز فیلم

خبرگذاری خوزستان