گفت و گو با رشیدپور درباره تمام جنجال هایش (1)

گفت و گو با رشیدپور درباره تمام جنجال هایش (1)

تلویزیون را چون مسیری میان بر برای رسیدن به شهرت انتخاب کرده بود. به چندتا یکی کردن پله ها و استفاده از موقعیت ها و رابطه هایی که در ذات کار رسانه است نیز از همان ابتدا عادت داشت.

علم و فناوری

شبکه خانگی