رژیم غذایی مدیترانه ای

رژیم غذایی مدیترانه ای

رژیم غذایی مدیترانه ای

رژیم غذایی مدیترانه ای

توجه به تاثیرات درمان های رژیم غذایی مانند انواع خاصی از رژیم غذایی یا مکمل های غذایی در رابطه با موضوع آرتریت روماتوئید در سال های اخیر افزایش یافته است. اطلاع از تشخیص عدم نیاز به درک بهتر تاثیرات درمان رژیم غذایی خاص بر روی نتایج درمان آرتریت روماتوئید همراه با افزایش علاقه مندی بیمار به درمان سبک و شیوه ی زندگی فراتر از شیوه ی درمانی، از انجام این بررسی به دست می آید. مزایای رژیم غذایی مدیترانه ای (MD) در مطالعات مختلف نشان داده شده است، اگر چه تنها تعداد محدودی از آزمایشات به طور خاص به آرتریت روماتوئید (RA) اختصاص دارد. بر اساس بررسی های انجام شده، رژیم غذایی مدیترانه ای (MD) ممکن است در کاهش درد و تورم و شکنندگی مفاصل در بیماران آرتریت روماتوئید (RA) موثر باشد. شواهد بیشتر و بهتری در دسترس است که مکمل حاوی چربی غیراشباع n-3 (PUFA) پتانسیل کاهش التهاب را دارد و با فراهم کردن مزایای بالینی، باعث کاستن از مصرف دارو می شود. با این حال، بسیاری از این مطالعات تا به امروز هنوز محدود هستند. این امر تا حدودی منعکس کننده پیچیدگی سوالات تحقیقاتی می باشد که مورد توجه و اهمیت هستند. بنابراین، نتایجی که ميتوانند قویا از اثرات آنها ترسيم شوند، محدود شده است. با تمركز بر آزمایش های باليني بر دريافت رژیم غذایی مدیترانه ای و مكمل روغن ماهی، اين پژوهش با بحث بر روی یافته های مطالعات در متون گسترده ای از تاثیر رژیم مدیترانه ای بر روی نتایج  آرتریت روماتوئید (RA)، چالش هاي روش شناختي و نکات كاربردي در بخشی از مراقبت روزمره از بیماران مبتلا به این بیماری شواهد را مورد بررسي قرار داده است.