کارلس پویول؛ کاپیتان همیشگی بارسا

کارلس پویول؛ کاپیتان همیشگی بارسا
حتما فیلم آرواره را دیده اید؛ فیلمی که به گفته کارشناسان سینمایی باعث شد، بسیاری حتی از حمام رفتن هم واهمه داشته باشند! حالا وقتی به او لقب آرواره داده باشند، مشخص است که باید بازیکنی ترسناک باشد که هست. مهاجمان بسیاری مقابلش ناکام مانده اند و خط دفاع بارسلونا بدون او همچون پنیر بلغاری قابل برش و تکه تکه شدن است.

کارلس پویول؛ کاپیتان همیشگی بارسا

حتما فیلم آرواره را دیده اید؛ فیلمی که به گفته کارشناسان سینمایی باعث شد، بسیاری حتی از حمام رفتن هم واهمه داشته باشند! حالا وقتی به او لقب آرواره داده باشند، مشخص است که باید بازیکنی ترسناک باشد که هست. مهاجمان بسیاری مقابلش ناکام مانده اند و خط دفاع بارسلونا بدون او همچون پنیر بلغاری قابل برش و تکه تکه شدن است.
کارلس پویول؛ کاپیتان همیشگی بارسا

بک لینک رنک 4

car