ستاره هایی که گیر طرفداران دیوانه افتادند

ستاره هایی که گیر طرفداران دیوانه افتادند

اطراف ستاره ها همیشه پر است از هوادارانی که دوست دارند به طریقی خودشان را به آنها نزدیک کنند. اما برخی از آنها در این راه زیاده روی می کنند آنقدر که دست به کارهای خطرناکی می زنند.

علم و فناوری

شبکه خانگی