مهدی کوچک زاده: طرح «عدم کفایت» روحانی را مطرح کردم، اما…

مهدی کوچک زاده: طرح «عدم کفایت» روحانی را مطرح کردم، اما…
مهدی کوچک زاده اگرچه دل پری از رسانه ها دارد اما خواسته یا نخواسته همیشه مواضعش در مطبوعات و خبرگزاری ها انعکاس برجسته یافته است. او نیز همانند بسیاری دیگر از نسل جوان تر اصولگرایان، در غیبت اصلاح طلبان و از انتخابات مجلس هفتم رشد کرد و پای به عرصه سیاست گذاشت.

مهدی کوچک زاده: طرح «عدم کفایت» روحانی را مطرح کردم، اما…

مهدی کوچک زاده اگرچه دل پری از رسانه ها دارد اما خواسته یا نخواسته همیشه مواضعش در مطبوعات و خبرگزاری ها انعکاس برجسته یافته است. او نیز همانند بسیاری دیگر از نسل جوان تر اصولگرایان، در غیبت اصلاح طلبان و از انتخابات مجلس هفتم رشد کرد و پای به عرصه سیاست گذاشت.
مهدی کوچک زاده: طرح «عدم کفایت» روحانی را مطرح کردم، اما…

تلگرام