گفتگوهای جالب با 2 جلاد عرب

گفتگوهای جالب با 2 جلاد عرب

او کاری جز گردن زدن آدم ها ندارد. در یک روز ممکن است تا پنج نفر را با شمشیرش به کام مرگ بکشد بدون این که احساس بدی داشته باشد. این شغل اوست.

سپهر نیوز

شبکه خانگی