ورزشکارانِ هنرمند یا هنرمندانِ ورزشکار؟!

ورزشکارانِ هنرمند یا هنرمندانِ ورزشکار؟!

نور، صدا، حرکت … این عوامل جزو مشترکات ورزش و هنر هستند.

اتومبیل