نگاهی به فعالیت های سیاسی «مارلون براندو»

نگاهی به فعالیت های سیاسی «مارلون براندو»
مارلون براندو در نمایش صداقتش تقریبا کودکانه عمل می کند. او گریزان تا سر حد انزجار از این واقعیت است که صداقت ارزش چندانی برای یک سیاستمدار ندارد.

نگاهی به فعالیت های سیاسی «مارلون براندو»

مارلون براندو در نمایش صداقتش تقریبا کودکانه عمل می کند. او گریزان تا سر حد انزجار از این واقعیت است که صداقت ارزش چندانی برای یک سیاستمدار ندارد.
نگاهی به فعالیت های سیاسی «مارلون براندو»

بک لینک