یوهان کرایف، فیلسوف عاشق تناقض

یوهان کرایف، فیلسوف عاشق تناقض
ناقض؛ یوهان کرایف عاشق این کلمه بود. روزی که از فوتبال خداحافظی کرد، رو به روی دوربین ها ایستاد و گفت: «به دنیا ثابت کردم می شود بازیکن فوتبال بود. می توان شبیه یک رهبر در زمین فوتبال بود اما خوش هم گذراند.

یوهان کرایف، فیلسوف عاشق تناقض

ناقض؛ یوهان کرایف عاشق این کلمه بود. روزی که از فوتبال خداحافظی کرد، رو به روی دوربین ها ایستاد و گفت: «به دنیا ثابت کردم می شود بازیکن فوتبال بود. می توان شبیه یک رهبر در زمین فوتبال بود اما خوش هم گذراند.
یوهان کرایف، فیلسوف عاشق تناقض

آپدیت نود 32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی