ناگفته های تاجری که به وزارت سپاه رسید!

ناگفته های تاجری که به وزارت سپاه رسید!
محسن رفیق دوست، قبل از ورود به مبارزه، تاجری نسبتا متمول در بازار بارفروش های تهران بود و در دوران جنگ مسئول تدارک نظامی و بعدا وزیر سپاه شد.

ناگفته های تاجری که به وزارت سپاه رسید!

محسن رفیق دوست، قبل از ورود به مبارزه، تاجری نسبتا متمول در بازار بارفروش های تهران بود و در دوران جنگ مسئول تدارک نظامی و بعدا وزیر سپاه شد.
ناگفته های تاجری که به وزارت سپاه رسید!

عکس جدید اینستاگرام