ناکام های همیشگی المپیک

ناکام های همیشگی المپیک
اگر کشتی، وزنه برداری و تکواندو را فاکتور بگیریم، تقریبا در دیگر رشته های حاضر در المپیک، ناکامی تنها دستاوردمان است. بعد از پایان مسابقات رشته هایی مانند دوومیدانی، دوچرخه سواری، جودو و تیراندازی، باز هم همان مصاحبه های کلیشه ای مدیران و مسئولان تیم ها بود که روی خط خبرگزاری ها قرار می گرفت.

ناکام های همیشگی المپیک

اگر کشتی، وزنه برداری و تکواندو را فاکتور بگیریم، تقریبا در دیگر رشته های حاضر در المپیک، ناکامی تنها دستاوردمان است. بعد از پایان مسابقات رشته هایی مانند دوومیدانی، دوچرخه سواری، جودو و تیراندازی، باز هم همان مصاحبه های کلیشه ای مدیران و مسئولان تیم ها بود که روی خط خبرگزاری ها قرار می گرفت.
ناکام های همیشگی المپیک

هنر