مشکل کوچکی پستان یا هایپوپلازی پستان

مشکل کوچکی پستان یا هایپوپلازی پستان
دلیل کوچک ماندن پستان در زنان چیست؟ گاهی اوقات این عامل ژنتیکی است که اندازه پستان‌ها را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد. اما برخی خانم‌ها هستند که از سوء تغذیه رنج می‌برند یا میزان چربی بدن آن‌ها بسیار کم است. هر دوی این عوامل می‌توانند باعث کوچکی پستان‌ها شوند. گاهی اوقات این عامل ژنتیکی است […]

مشکل کوچکی پستان یا هایپوپلازی پستان

دلیل کوچک ماندن پستان در زنان چیست؟ گاهی اوقات این عامل ژنتیکی است که اندازه پستان‌ها را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد. اما برخی خانم‌ها هستند که از سوء تغذیه رنج می‌برند یا میزان چربی بدن آن‌ها بسیار کم است. هر دوی این عوامل می‌توانند باعث کوچکی پستان‌ها شوند. گاهی اوقات این عامل ژنتیکی است […]
مشکل کوچکی پستان یا هایپوپلازی پستان

قرآن