گفتگوی جنجالی با یک «جواد یحیویِ» عصبانی

گفتگوی جنجالی با یک «جواد یحیویِ» عصبانی
قشنگ معلوم است که عصبانی است. کی عصبانی نیست؟ قشنگ معلوم است که این همه سال بیرون ماندن از عرصه اجرا و تنبیه شدن بابت ساده ترین حرف ها و رفتارها چقدر برایش سنگین تمام شده…

گفتگوی جنجالی با یک «جواد یحیویِ» عصبانی

قشنگ معلوم است که عصبانی است. کی عصبانی نیست؟ قشنگ معلوم است که این همه سال بیرون ماندن از عرصه اجرا و تنبیه شدن بابت ساده ترین حرف ها و رفتارها چقدر برایش سنگین تمام شده…
گفتگوی جنجالی با یک «جواد یحیویِ» عصبانی

دانلود آهنگ جدید