دختری که می‌خواهد «بی‌نظیر» باشد

دختری که می‌خواهد «بی‌نظیر» باشد
ملاله در زمانی که 11 سال بیشتر نداشت فعالیتش را در حمایت از حق تحصیل کودکان بویژه دختران آغاز کرد و به نوشتن یادداشت‌های روزانه‌اش در وب‌سایت اردوی زبان بی.بی.سی بدون ذکر نام در ارتباط با زندگی زنان دره سوات پاکستان پرداخت؛ منطقه‌ای که زندگی مردمانش بویژه کودکان و دخترانش زیر سایه سنگین آزار و خشونت‌طالبان است.

دختری که می‌خواهد «بی‌نظیر» باشد

ملاله در زمانی که 11 سال بیشتر نداشت فعالیتش را در حمایت از حق تحصیل کودکان بویژه دختران آغاز کرد و به نوشتن یادداشت‌های روزانه‌اش در وب‌سایت اردوی زبان بی.بی.سی بدون ذکر نام در ارتباط با زندگی زنان دره سوات پاکستان پرداخت؛ منطقه‌ای که زندگی مردمانش بویژه کودکان و دخترانش زیر سایه سنگین آزار و خشونت‌طالبان است.
دختری که می‌خواهد «بی‌نظیر» باشد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی