ارتباط بیماریهای میتوکندریایی با کمبود اکسیژن

ارتباط بیماریهای میتوکندریایی با کمبود اکسیژن

وقتی اکسیژن کاهش میابد  بیماری میتوکندریایی دچار نوسان می شود که در این بخش نتیجه آخرین تحقیقات دانشمندان را می خوانیم  و آن را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم  یک گروه ازمحققان بیمارستان عمومی ماساچوست(MGH) دریافتند پاسخ بدن به القاء کنترل شده  هیپوکسی(کمبود اکسیژن) که موجب کاهش میزان اکسیژن در جریان خون می شود […]

فیلم سریال آهنگ

سایت استخدامی

خبرگذاری اصفحان