مهم ترین موضع گیری های علی مطهری در چند سال اخیر

مهم ترین موضع گیری های علی مطهری در چند سال اخیر
حتی بعد از تشکیل اولین جلسات مجلس شورای اسلامی دهم، موضوع رد صلاحیت مینو خالقی در سخنرانی های علی مطهری کمرنگ نشد.

مهم ترین موضع گیری های علی مطهری در چند سال اخیر

حتی بعد از تشکیل اولین جلسات مجلس شورای اسلامی دهم، موضوع رد صلاحیت مینو خالقی در سخنرانی های علی مطهری کمرنگ نشد.
مهم ترین موضع گیری های علی مطهری در چند سال اخیر

افق