احسان کرمی: می دانستم مشهور می شوم

احسان کرمی: می دانستم مشهور می شوم
احسان کرمی آدم همه فن حریفی است و تقریبا در تمام عرصه های هنری پرسه زده است، منتها نه غیر حرفه ای و دم دستی بلکه با تمام توان انرژی گذاشته تا در همه عرصه ها درست و خوب به چشم بیاید.

احسان کرمی: می دانستم مشهور می شوم

احسان کرمی آدم همه فن حریفی است و تقریبا در تمام عرصه های هنری پرسه زده است، منتها نه غیر حرفه ای و دم دستی بلکه با تمام توان انرژی گذاشته تا در همه عرصه ها درست و خوب به چشم بیاید.
احسان کرمی: می دانستم مشهور می شوم

اس ام اس جدید