25 تک گویی منحصر به فرد از امام جمعه مشهد

25 تک گویی منحصر به فرد از امام جمعه مشهد
بیشتر از هر شهر دیگری در ایران، این خطبه های نماز جمعه مشهد است که هر هفته تیترهای درشت رسانه ها و سوژه های شبکه اجتماعی را می سازد.

25 تک گویی منحصر به فرد از امام جمعه مشهد

بیشتر از هر شهر دیگری در ایران، این خطبه های نماز جمعه مشهد است که هر هفته تیترهای درشت رسانه ها و سوژه های شبکه اجتماعی را می سازد.
25 تک گویی منحصر به فرد از امام جمعه مشهد

خبر جدید