با شخصيت جذاب و متناقض «جرج اورول» آشنا شوید

با شخصيت جذاب و متناقض «جرج اورول» آشنا شوید
اورول که نام اصلی او اريک بلر بود در سال 1903 در آنچه بعدا خود “قشر پايين طبقه متوسط” اجتماعی بريتانيا توصيف کرد، متولد شد.

با شخصيت جذاب و متناقض «جرج اورول» آشنا شوید

اورول که نام اصلی او اريک بلر بود در سال 1903 در آنچه بعدا خود “قشر پايين طبقه متوسط” اجتماعی بريتانيا توصيف کرد، متولد شد.
با شخصيت جذاب و متناقض «جرج اورول» آشنا شوید

استخدام آموزش و پرورش